17 days old

VAS Team Leader

Abbott
Hà Nội, H\u00E0 N\u1ED9i
 • Sắp xếp nguồn nhân lá»±c trong nhóm VAS để đảm bảo công việc được hoàn thành hàng ngày
 • Giám sát hoạt Ä‘á»™ng và quản lý nhóm VAS để thá»±c hiện các công việc theo quy trình chuẩn. Đào tạo nhân viên VAS quy trình má»›i (nếu có)
 • Giám sát hoạt Ä‘á»™ng thá»±c tế của nhóm VAS đạt được các mục tiêu chất lượng
 • Chịu trách nhiệm về dữ liệu đầu vào của VAS và báo cáo hàng ngày. Báo cáo và so sánh số lượng sản phẩm được dán nhãn vá»›i dữ liệu Kế toán hàng tháng
 • Thông báo thông tin cho QA khi nhận nhãn để kiểm tra
 • Kết hợp vá»›i các nhà cung cấp, bá»™ phận Trade Marketing để nhận và lÆ°u trữ nhãn, đóng gói
 • Lập kế hoạch VAS trong ngày, tuần để đảm bảo hàng hóa sẵn sàng bán trong 12 ngày
 • Chịu trách nhiệm sá»­a chữa, hÆ°á»›ng dẫn về mô tả nhãn mác, thá»±c hiện Ä‘Æ¡n hàng công việc và ghi nhãn
 • Kiểm tra và so sánh số lượng nhãn và POSM vá»›i dữ liệu hàng ngày
 • Đếm nhãn khi phát hành các nhóm VAS theo số lượng theo thứ tá»± công việc
 • Kiểm tra số lượng hàng hóa nhận được từ nhóm gá»­i đến, sau đó tách ra các nhóm VAS để dán nhãn và đóng gói
 • Lập báo cáo về việc bị móp méo, hàng hóa bị hÆ° hỏng và hàng hóa bị lá»--i hàng ngày và chuyển cho người giữ cá»­a hàng kiểm dịch vào ngày
 • Ký xác nhận nghỉ phép và làm thêm giờ của nhân viên VAS.
 • Kết hợp vá»›i QA để Ä‘Æ°a ra các biện pháp khắc phục cho các mặt hàng không phù hợp của sản phẩm hoặc hoạt Ä‘á»™ng (nếu có)
 • Thá»±c hiện các nhiệm vụ khác do Quản lý kho giao
 • Há»-- trợ và kết hợp vá»›i đồng nghiệp","industry":"HealthcareDivision: ANI International Nutrition
  Travel: Not specified
  Medical Surveillance: Not Applicable
  Significant Work Activities: Continuous standing for prolonged periods (more than 2 consecutive hours in an 8 hour day)

Categories

Posted: 2020-05-20 Expires: 2020-06-19

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

VAS Team Leader

Abbott
Hà Nội, H\u00E0 N\u1ED9i

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast