1+ months

Trade Sales Representative - Central

Abbott
Nha Trang, Kh\u00E1nh H\u00F2a
  • Lập kế hoạch kinh doanh để đạt mục tiêu về nhằm đáp ứng các mục tiêu của vùng quản lý
  • Thiết lập mối quan hệ vá»›i người bán lẻ và người bán buôn để khám phá các nhu cầu, tiếp nhận Ä‘Æ¡n hàng và tăng lượng sản phẩm tồn kho
  • Thá»±c hiện các cuá»™c chào hàng má»--i ngày để tăng số lượng Ä‘Æ¡n hàng, kiểm tra hàng tồn kho, và bảo đảm việc bán hàng thích hợp của má»--i khách hàng
  • Quản lý công nợ của khách hàng
  • Đàm phán hợp đồng vá»›i khách hàng để có được giải pháp đôi bên cùng có lợi nhằm đạt được mục tiêu đồng thời thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng
  • Bảo đảm các cá»­a hàng thá»±c hiện bán hàng phù hợp vá»›i các kỳ vọng của Abbott nhằm tối Ä‘a hóa sá»± sẵn có sản phẩm và doanh số tiềm năng
  • Tác Ä‘á»™ng để khách hàng duy trì sá»± cân bằng hợp lý giữa hàng tồn kho và tín dụng thị trường liên quan đến thu hồi công nợ
  • Nghiên cứu số liệu của má»--i cá»­a hàng, thống kê, lá»±a chọn và phát triển cá»­a hàng má»›i
  • Tác Ä‘á»™ng để các nhà phân phối vận chuyển hàng tồn kho và tuân thủ kế hoạch lá»™ trình phù hợp vá»›i kế hoạch khách hàng
","industry":"Healthcare","title":"Trade Sales Representative - CentralDivision: ANI International Nutrition
Additional Location: Vietnam - Da Nang
Travel: Not specified
Medical Surveillance: Not Applicable
Significant Work Activities: Continuous walking for prolonged periods (more than 2 hours at a time in an 8 hour day)

Categories

Posted: 2020-10-19 Expires: 2021-05-09

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Trade Sales Representative - Central

Abbott
Nha Trang, Kh\u00E1nh H\u00F2a

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast