1+ months

Sales Internship Opportunities

Dell
Bratislava, Bratislavský kraj 811 06
**Prleitos pre V tudentov na oddelen predaja s nemeck** **m jazykom**


Pridajte sa k nm ako stista v naom tme predajcov v Bratislavea robte najlepiu prcu svojej kariry so skutonm spoloenskm dopadom.


**o vs ak**


Psomn komunikcia s nemecky hovoriacimi zkaznkmi s monosou telefonickej komunikcie.


**Budete zodpovedn za:**


+ Administratvna podpora tmu predajcov

+ Prprava a spracovanie ponk pre naich zkaznkov

+ Prca s rznymi internmi systmami


**Vykrote za prcou svojich snov**


S kadm lenom tmu Dell Technologies prichdza nieo jedinen. Pre tto rolu hadme:


**Poiadavky**


+ tudent vysokej koly

+ nemeck a anglick jazyk plynule slovom a psmom

+ schopnos samostatne pracova, ako aj schopnos pracova v tme

+ pripravenos ui sa nov veci


**Vhodou je**


+ proaktivita, flexibilita


**Vberov proces zana od:** janura 2021 s monosou nstupu od februra 2021


**Hodinov mzda: 5.50** **EUR v hrubom**


**Toto je** **n** **pr** **beh** **;** **teraz** **nm** **povedzte** **svoj**


Dell Technologiespomhaorganizcimajednotlivcomvybudovasvetejdigitlnyzajtrajok.Naaspolonossaskladzviacako150 000udnaviacako180lokcichpo celomsvete. Smehrdnato,esmerznorodmainkluzvnymtmomsnekoniacimzpalomprenaumisiupohaudskpokrok.


Najdleitejieprensje, abystesactilirepektovan,slobodnbysamisebouamalimonosrobinajlepiuprcusvojhoivota amapritomsvojvlastn.Ponkamevynikajcebenefity,bonusovprogramy,flexibilnusporiadanieprce,rozmanitmonostipracovners,zujmovskupinyaoveaviac.


Zaalismepotami, alenezostalismelenprinich.Pomhamezkaznkomposvasa dobudcnostis multi-cloudom, AI astrojovmuenmprostrednctvomnajinovatvnejchtechnolgiaportfliasluiebpredtovru. Dell Technologies at https://jobs.dell.com/slovakia na at https://jobs.dell.com/slovakia Slovensku at https://jobs.dell.com/slovakia jegloblnebizniscentrum sviacako2500kolegami,ktorjefinannmhubomcelosvetovhoDell Technologies aposkytujeirokpaletusluiebvoblastiIT,financi,marketingu,predaja,technickejpodporyagloblnychobchodnchsluiebvcelosvetovommeradle.Pridajtesa knmastatesasasoutechnologickhozajtrajkaudnes.


Metesa onsdozvedieviacvnaejposlednejSprveodiverziteainklziia vnaomplneakourobisvetlepmmiestomdoroku2030 tu at https://jobs.dell.com/diversity-and-inclusion .


**Benefity** **:**


+ budesasoukomunityviacako90stistovvspolonostiDell Technologies Bratislava,

+ prstupdovzdelvaciehotdiasviacako1 000 onlinekoleniami,

+ potaDell,

+ monosposkonentdiapokraovavprcinatrvalpracovnpomeralebovrozvojovchprogramochpreabsolventov,

+ zamestnaneckhobbyskupinyspoluprca,komunitaaosobnrozvoj(ERG).


Dell Technologies je vern princpu rovnosti pracovnch prleitost pre vetkch zamestnancov a poskytovaniu pracovnho prostredia bez diskrimincieaobaovania. Vetky rozhodnutia o zamestnanosti v Dell Technologies robme na zklade biznisovch potrieb, pracovnch poiadaviek a osobnej kvalifikcie, bez ohadu na rasu, farbu, nboenstvo alebo vieru, ttny, socilny alebo etnick pvod, pohlavie (vrtane tehotenstva), vek, fyzick, mentlne alebo zmyslov znevhodnenie, HIV status, sexulnu orientciu, rodov identitu a/alebo jej vyjadrenie, rodinn, zvzkov alebo partnersk stav, minul alebo terajiu slubu v ozbrojench silch, rodinn zdravotn anamnzu alebo genetick informciu, rodinn alebo rodiovsk stav alebo akkovek in stav chrnen legislatvou alebo nariadeniami v lokalite, kde psobme. Dell Technologies nebude tolerova diskriminciu alebo obaovanie na zkladne ktorejkovek z tchto charakteristk. Dell podporuje iadateov o zamestnanie v kadom veku.PretajesinauEmployment Opportunity Policy tu at https://jobs.dell.com/equal-employment-opportunity-policy .

Categories

Posted: 2020-11-25 Expires: 2021-01-24

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Sales Internship Opportunities

Dell
Bratislava, Bratislavský kraj 811 06

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast