1+ months

Predajca s nemeckm jazykom

Dell
Bratislava, Bratislavský kraj 811 06
**Predajca s nemeckm jazykom**


**Bratislava, Slovakia**


Dell Technologies je vnimon skupina spriaznench spolonost, ktor pomha organizcim a jednotlivcom budova svoju digitlnu budcnos a transformova spsob, akm ij a pracuj. Dell Technologies na Slovensku psob od roku 2003. Sme globlne biznis centrum s viac ako 2500 kolegami, ktor je finannm hubom celosvetovho Dell Technologies a poskytuje irok paletu sluieb v oblasti IT, financi, marketingu, predaja, technickej podpory a globlnych obchodnch sluieb v celosvetovom meradle


Nebva v Bratislave a okol, no zaujma a prleitos pracova pre svetov technologick znaku? Vyui teraz jedinen prleitos pracova z domu! Po zakolen v Bratislave poas prvch troch mesiacov, me pracova kdekovek na Slovensku za rovnakch platovch podmienok ako bratislavsk kolegovia. Pridajtesa knmako Predajcavnaomtme arobtenajlepiuprcusvojejkarirysoskutonmspoloenskmdopadom.


**o vs ak**


Nai predajcovia s hnacou silou spolonosti Dell Technologies. Dennodennou komunikciou so skromnmi a firemnmi zkaznkmi postupne zvyujeme podiel na trhu firmy Dell Technologies v Eurpe. i u stlym, alebo novm zkaznkom radme pri vbere vhodnch hardwarovch, softwarovch a servisnch rieen. Inside Sales je rchlo rastce a neustle sa rozvjajce oddelenie, ktor Ti ponka aj osobnostn rozvoj. Ak a zaujma svet IT a nud a stereotyp, Inside Sales Team v Bratislave je to prav miesto pre teba.


+ Telefonick a e-mailov komunikacia so zkaznkmi v nemeckom jazyku

+ Zodpovednos za predaj produktov a sluieb spolonosti

+ Aktvne poradenstvo a hadanie optimlneho rieenia pre zkaznka, efektvny predaj

+ Profesionlne vytvranie vzahov so zkaznkmi

+ Neustle kolenia a trningy v IT oblasti (HW, SW, soft skills)


**Vykrote za prcou svojich snov**


S kadm lenom tmu Dell Technologies prichdza nieo jedinen. Pre tto rolu hadme:


**Po** **iadavky**


+ Vemi dobr komunikan zrunosti

+ Aktvna znalos nemeckho jazyka slovom aj psmom

+ Dynamick osobnos

+ Zujem o predaj v oblasti IT

+ Orientcia na zkaznka a vsledky

+ Proaktvny a pozitvny prstup


**Minim** **lna mzda od :** 875 fixn zloka + 375 variabiln zloka


Celkov mzda je tvoren z fixnej zloky (70% mzdy) a variabilnej zloky (30% mzdy), priom vsledn vka variabilnej zloky je stanoven v zvislosti od plnenia predajnch cieov, ie je mon zarobi viac ako celkovch 100%. Prv tri mesiace Ti garantujeme vyplatenie 100% celkovej mzdy.


**Toto je** **n** **pr** **beh** **;** **teraz** **nm** **povedzte** **svoj**


Dell Technologiespomhaorganizcimajednotlivcomvybudovasvetejdigitlnyzajtrajok.Naaspolonossaskladzviacako150 000udnaviacako180lokcichpo celomsvete. Smehrdnato,esmerznorodmainkluzvnymtmomsnekoniacimzpalomprenaumisiupohaudskpokrok.


Najdleitejieprensje, abystesactilirepektovan,slobodnbysamisebouamalimonosrobinajlepiuprcusvojhoivota amapritomsvojvlastn.Ponkamevynikajcebenefity,bonusovprogramy,flexibilnusporiadanieprce,rozmanitmonostipracovners,zujmovskupinyaoveaviac.


Zaalismepotami, alenezostalismelenprinich.Pomhamezkaznkomposvasa dobudcnostis multi-cloudom, AI astrojovmuenmprostrednctvomnajinovatvnejchtechnolgiaportfliasluiebpredtovru. Dell Technologies na Slovensku jegloblnebizniscentrum sviacako2500kolegami,ktorjefinannmhubomcelosvetovhoDell Technologies aposkytujeirokpaletusluiebvoblastiIT,financi,marketingu,predaja,technickejpodporyagloblnychobchodnchsluiebvcelosvetovommeradle.Pridajtesa knmastatesasasoutechnologickhozajtrajkaudnes.


Metesa onsdozvedieviacvnaejposlednejSprveodiverziteainklziia vnaomplneakourobisvetlepmmiestomdoroku2030 tu .


**Benefity** **:**


+ skromnzdravotnstarostlivos,

+ sick days,

+ prstupdonhovzdelvaciehotdiasviacako1 000 onlinekoleniami,

+ dovolenkanavye,

+ skromnzamestnaneckposiova.


Zoznam vetkch benefitovTU. (https://tbcdn.talentbrew.com/company/375/21388/Content/Benefits%202020.pdf)


Dell Technologies je vern princpu rovnosti pracovnch prleitost pre vetkch zamestnancov a poskytovaniu pracovnho prostredia bez diskrimincieaobaovania. Vetky rozhodnutia o zamestnanosti v Dell Technologies robme na zklade biznisovch potrieb, pracovnch poiadaviek a osobnej kvalifikcie, bez ohadu na rasu, farbu, nboenstvo alebo vieru, ttny, socilny alebo etnick pvod, pohlavie (vrtane tehotenstva), vek, fyzick, mentlne alebo zmyslov znevhodnenie, HIV status, sexulnu orientciu, rodov identitu a/alebo jej vyjadrenie, rodinn, zvzkov alebo partnersk stav, minul alebo terajiu slubu v ozbrojench silch, rodinn zdravotn anamnzu alebo genetick informciu, rodinn alebo rodiovsk stav alebo akkovek in stav chrnen legislatvou alebo nariadeniami v lokalite, kde psobme. Dell Technologies nebude tolerova diskriminciu alebo obaovanie na zkladne ktorejkovek z tchto charakteristk. Dell podporuje iadateov o zamestnanie v kadom veku.PretajesinauEmployment Opportunity Policytu (https://jobs.dell.com/equal-employment-opportunity-policy) .


\#LI-DNP

Categories

Posted: 2021-02-26 Expires: 2021-04-28

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Predajca s nemeckm jazykom

Dell
Bratislava, Bratislavský kraj 811 06

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast