15 days old

Logistics Administration Staff (Temporary Staff)

Abbott
Bien Hoa, \u0110\u1ED3ng Nai
 • Thá»±c hiện các công việc theo quy trình tiêu chuẩn
 • Thá»±c hiện quy chế lao Ä‘á»™ng, phòng cháy chữa cháy, ná»™i quy và quy định của công ty tại kho
 • Theo dõi và thá»±c hiện yêu cầu đồng phục
 • Yêu cầu thanh toán cho các hợp đồng xe tải
 • Yêu cầu thanh toán chi phí cho việc thuê xe tải
 • Giám sát và lÆ°u giữ dữ liệu của luân chuyển giữa chi nhánh
 • Giám sát để sắp xếp tài liệu, nhà cung cấp văn phòng, yêu cầu, tài liệu văn phòng cho bá»™ phận hậu cần
 • Giám sát nhân viên kho ngoài giờ và nghỉ việc
 • Tính lÆ°Æ¡ng cho bá»™ phận VAS hàng tháng
 • Lập báo cáo mà người quản lý yêu cầu
 • Há»-- trợ Quản lý kho giải quyết khiếu nại, yêu cầu từ khách hàng, vận chuyển và bá»™ phận khác. Liệt kê các khiếu nại và làm việc vá»›i bá»™ phận liên quan để giải quyết và Ä‘Æ°a ra hành Ä‘á»™ng khắc phục và phòng ngừa.
 • Giám sát quy trình vận hành Logistic để phù hợp vá»›i quy trình chuẩn
 • Thu thập các báo cáo KPI của bá»™ phận hậu cần
 • Há»-- trợ viết quy trình vận hành kho, quy chế kho (nếu cần)
 • Chuẩn bị lịch đào tạo cán bá»™ hậu cần, nhân viên VAS, nhân viên má»›i, thá»±c tập sinh. Làm tài liệu đào tạo cho bá»™ phận Logistic.
 • Tuân thủ và lÆ°u trữ tài liệu / hồ sÆ¡ gọn gàng và rõ ràng
 • Thá»±c hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi người quản lý kho
 • Há»-- trợ và kết hợp vá»›i đồng nghiệp
   ","industry":"HealthcareDivision: ANI International Nutrition
  Travel: Not specified
  Medical Surveillance: Not Applicable
  Significant Work Activities: Continuous sitting for prolonged periods (more than 2 consecutive hours in an 8 hour day)

Categories

Posted: 2020-05-20 Expires: 2020-06-19

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Logistics Administration Staff (Temporary Staff)

Abbott
Bien Hoa, \u0110\u1ED3ng Nai

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast