15 days old

Contact Center Representative Similac

Abbott
תל אביב-יפו, תל אביב 60000

במסגרת התפקיד ×™×™×¢×*×¥ ×*מתן מענה לפני×*ת לק×*×--×*ת ×”×--ברה בנ×*שא ת×-×*נת תינ×*ק×*ת ×*מ×-×*ן ×™×™×¢×*די ×*מ×*צרי ×”×--ברה בהתאם לנהלי העב×*דה:
 

×™×™×¢×*×¥, הדרכה ×*מתן מענה לתל×*× ×*ת לק×*×--×*ת בנ×*שאי ת×-×*× ×*ת תינ×*ק×*ת, מ×-×*ן ×™×™×¢×*די ×*מ×*צרי ×”×--ברה

מענה טלפ×*× ×™ לשי×--×*ת נכנס×*ת ×¢"פ מדדים כמ×*תיים ×*איכ×*תיים הנקבעים ×¢"×™ ×”×--ברה ×*משתנים מעת לעת

מתן מענה בשלל ער×*צי התקש×*רת של אב×*ט אל מ×*ל לק×*×--×*ת הקצה – מענה טלפ×*× ×™, רשת×*ת ×--ברתי×*ת, ד×*אר אלקטר×*× ×™  ×*כד×*מה

שי×--×*ת פר×*אקטיבי×*ת ללק×*×--×*ת ×”×--ברה במסגרת פר×*ייקטים שי×*×*קים

דריש×*ת התפקיד

ת×*אר ראש×*ן במדעי ×”×--יים – ×--×*בה, ת×*אר ראש×*ן בת×-×*× ×” – יתר×*ן משמע×*תי

תינתן עדיפ×*ת לבעלי/×*ת ניסי×*ן בת×--×*מים המשיקים לע×*לם התינ×*ק×*ת – ד×*לה, מדריכ×*ת/×™×*עצ×*ת הנקה, מדריכ/ת התפת×--×*תית, מדריכ/ת ×”×*רים ×*כד×*מה

נסי×*ן ק×*דם בתפקידים ×”×¢×*סקים במתן שר×*ת/×™×™×¢×*×¥ – יתר×*ן משמע×*תי

לא×--ר הכשרה מקצ×*עית בת×-×*× ×” קלינית א×* א×--×*ת בריא×*ת הציב×*ר (טיפת ×--לב) – יתר×*ן

×-×* ×”×-דמנ×*ת מצ×*ינת לב×*גרים/×*ת ת×*אר ראש×*ן במדעי ×”×--יים  לרכ×*ש ניסי×*ן מקצ×*×¢×™ בת×--×*ם ת×-×*נת תינ×*ק×*ת ב×--ברה גל×*בלית.

אנ×* מ×--פשים מ×*עמדים/×*ת בעלי/×*ת ×›×*שר ביט×*×™ גב×*×”, כאל×* שא×*הב×*ת/ים לעב×*ד בסביבה דינאמית.

הדי×*ק, המקצ×*×¢×™×*ת ×*הא×--רי×*ת ×--ש×*בים להצל×--×” בתפקיד ×*לכן אנ×* מ×--פשים מ×*עמדים/×*ת שיידע×* לקבל היטב מש×*ב ×*ליישמ×* לא×*רך ×-מן.

מעל לכל ×--ש×*בה לנ×* התקש×*רת הבינאישית, הגמיש×*ת, ×™×›×*לת העב×*דה בצ×*×*ת ×*הא×*ריינטציה השיר×*תית.

","industry":"HealthcareDivision: ANI International Nutrition
Travel: No
Medical Surveillance: Not Applicable
Significant Work Activities: Not Applicable

Categories

Posted: 2020-05-20 Expires: 2020-06-19

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Contact Center Representative Similac

Abbott
תל אביב-יפו, תל אביב 60000

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast